ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI

0
375

După rugăciunile începătoare se zice:

Condacul întâi:

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte decât toată făptura Cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în Biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric; acesteia şi noi cu credinţă şi cu umilinţă îi prăznuim acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim ţie: Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Icosul întâi:

Mulţimea Arhanghelilor şi a Îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu soborul tuturor Sfinţilor, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne şi ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântau ţie:

Bucură-te, bunăvoinţa Tatălui celui mai înainte de veci;

Bucură-te, încăpere preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani;

Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfânt;

Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti;

Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului;

Bucură-te, ceea ce eşti întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi;

Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte şase aripi;

Bucură-te, preabunule Acoperământ, căruia cu credinţă ne închinăm noi, neamul creştinesc;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 2-lea:

Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru Creştini, au cunoscut că eşti Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, şi, căzând la pământ, cu credinţă s-au închinat sfântului tău Acoperământ, cântând: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Înţelegere neînţeleasă eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru apărarea poporului celui dreptcredincios; pentru aceasta vrăjmaşii noştri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu; dar noi, bine-ştiind atot-puternica ta apărare, cântăm către tine cu umilinţă unele ca acestea:

 Bucură-te, cea preamilostivă, mângâierea tuturor celor scârbiţi şi împovăraţi;

Bucură-te, povăţuitoarea neadormită a tuturor celor robiţi şi rătăciţi;

Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potoleşti mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră;

Bucură-te, ceea ce cu atotputernică ameninţarea ta potoleşti patimile noastre cele rele;

Bucură-te, puternică deşteptare a conştiinţelor celor adormite;

Bucură-te, prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură;

Bucură-te, prin care se deschid nouă, credincioşilor, porţile raiului;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 3-lea:

Puterea Celui preaînalt umbreşte pe cei ce cu credinţă şi cu evlavie scapă la preaputernicul tău Acoperământ, căci numai ţie uneia, Preasfântă şi Preacurată Maică a lui Dumnezeu, ţi s-a dat a se împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioşii de toate vârstele te măresc pe tine şi pe Fiul tău, cântând: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Având bogăţie de milostivire neîmpuţinată, tuturor, până la marginile pământului, le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere, şi tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuinţă. Pentru aceasta, cu mulţumire grăim ţie:

Bucură-te, tăria nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor;

Bucură-te, cea dintâi înfrumuseţare a sfintelor locaşuri şi altare;

Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărăteşti;

Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de oraşe;

Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oştilor creştineşti;

Bucură-te, oglindă sfântă a dreptăţii pentru judecătorii cei nemitarnici;

Bucură-te, minte desăvârşită a învăţătorilor;

Bucură-te, binecuvântarea caselor şi a familiilor celor evlavioase;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 4-lea:

Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Şi stând înaintea feţei Altarului Domnului şi ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt şi cântă Fiului tău: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se şi a poruncit soarelui de a stat, până ce a biruit pe vrăjmaşii lui. Şi acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta şi noi, păcătoşii, nădăjduind la Acoperământul tău, îndrăznim a cânta ţie, ca Maicii lui Dumnezeu, unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce eşti luminată de Soarele cel veşnic, Care ne luminează pe noi cu lumina cea neînserată;

Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet;

Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăţia trupului tău;

Bucură-te, Acoperământul şi păstrarea sfintelor locaşuri ale lui Hristos;

Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai Bisericii;

Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu;

Bucură-te, liniştea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioşi;

Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 5-lea:

Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând asupra lui Amalec, când ridica mâinile, Israil biruia, iar când le lăsa în jos, atunci Amalec învingea; însă, ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu însă o, Maică a lui Dumnezeu ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, şi nesprijinită de nimeni, totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut nebiruit celor ce cântăm Fiului tău: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Văzutu-te-au pe tine cetele Sfinţilor stând în văzduh în biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeu; iar Arhanghelii cu Îngerii cântau ţie cântare de mulţumire. Deci prin mâinile tale, cele mai sfinte decât ale lui Moise, întăreşte-ne şi pe noi, cei ce cu umilinţă cântăm ţie:

Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ţinute la rugăciune de însăşi dragostea şi milostivirea ta către noi;

Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi nevăzuţi;

Bucură-te, ceea ce izgoneşti din sufletul nostru patimile şi poftele cele rele şi spurcate;

Bucură-te, ceea ce fără de ardere ţii pe mâinile tale Focul cel dumnezeiesc al lui Hristos, şi pe noi, cei reci, ne aprinzi cu el;

Bucură-te, aleasă încununare a celor ce cu întreagă înţelepciune se luptă împotriva patimilor;

Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post şi în tăcere;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor obosiţi de mâhnire şi de întristare;

Bucură-te, ceea ce ne dai darul umilinţei şi al răbdării;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 6-lea:

Propovăduitor al darului tău celui neîmpuţinat şi al milelor tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine spre mâncare o foaie de hârtie scrisă, prin care s-a înţelepţit, şi a început a cânta întru mărirea ta, şi a scris lauda Sfinţilor, cântând cu credinţă: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

Strălucit-ai, Fecioară a lui Dumnezeu, din aurora dreptăţii pe Soarele cel adevărat, luminând pe toţi cu înţelepciune de la Dumnezeu, Fiul tău, şi aducând la cunoştinţa adevărului pe cei ce cu credinţă cântă ţie:

Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea şi înţelepciunea Dumnezeiască;

Bucură-te, ceea ce ai ruşinat înţelepciunea cea deşartă a lumii acesteia, şi pe cei orbiţi de dânsa îi povăţuieşti la calea mântuirii;

Bucură-te, păstrătoarea dreptei credinţe şi învăţătoarea dogmelor ortodoxe;

Bucură-te, ceea ce tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare;

Bucură-te, ceea ce ştii cele cu anevoie de văzut înainte, şi la vreme le spui celor ce li se cuvine;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghicitoriile cele deşarte;

Bucură-te, ceea ce, în ceasul nedumeririlor, ne pui în minte gândul cel bun;

Bucură-te, ceea ce ne opreşti de la deprinderile cele vătămătoare şi de la poftele cele rele;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 7-lea:

Domnul atotvăzătorul şi îndelung-răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi a Lui Maică şi te-a făcut pe tine Creştinilor apărătoare nebiruită. Că, după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osândă, totuşi, prin Acoperământul tău cel puternic, capătă vreme de pocăinţă şi cântă: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Minunate a arătat Domnul faptele Sale întru tine, Preacurată Maica Sa, când s-a arătat preaminunatul Acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui şi acoperind poporul ce era în biserica din Vlaherne. Deci, văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, toţi au cântat ţie:

Bucură-te, acoperământ nefăcut de mână, care ca norul te-ai întins peste toată lumea;

Bucură-te, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale pe Fiul tău şi Arhiereul cel veşnic;

Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi milă şi har nouă, în Biserica Ortodoxă;

Bucură-te, stâlp de nor, care ne acoperi pe noi, credincioşii, ferindu-ne de toate ispitele şi de smintelile lumii;

Bucură-te, stâlp de foc, care ne arăţi nouă, tuturor, calea mântuirii, chiar şi în mijlocul întunecimii păcatelor;

Bucură-te, vădită întărire a creştinilor nevoitori;

Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiţi în mijlocul lumii;

Bucură-te, ceea ce pe mine, cel gol de fapte bune, nu mă părăseşti, ci cu Acoperământul şi cu darul tău mă miluieşti;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 8-lea:

Pe tine, ceea ce te-ai arătat din Cer în biserica din Vlaherne, Îngerii te-au cântat, Apostolii te-au preamărit, soborul ierarhilor şi al cuvioşilor şi ceata sfintelor femei te-au lăudat, Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar norodul ce era în biserică cu veselie ţi-a cântat: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Domnul, Cel ce stăpâneşte toate cele de sus şi cele de jos, văzându-te pe tine, Maica Sa, stând în biserică şi cu umilinţă rugându-te Lui, a zis: Cere  o, Maica Mea că nu Mă voi întoarce despre tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care cântă ţie:

Bucură-te, chivot al Legii, întru care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc;

Bucură-te, năstrapă preasfântă, întru care celor flămânzi de dreptate li se păstrează Pâinea Vieţii celei veşnice;

Bucură-te, vas cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sângele Mielului Dumnezeiesc;

Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicele tale mâini pe cei părăsiţi de doctori;

Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa;

Bucură-te, ceea ce dai înţelegere şi lumină celor ce sunt întunecaţi la minte;

Bucură-te, ceea ce cu înţelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească îţi aduce laudă, pentru că eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu şi apărătoarea tuturor celor ce se roagă ţie. Tu, cu Acoperământul tău cel Dumnezeiesc, pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăveşti, şi te rogi pentru toţi credincioşii care-ţi cântă: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult-vorbitori, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al preacinstitului tău Acoperământ; căci toate cele grăite de dânşii nu sunt în stare a număra îndurările tale. Dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte;

Bucură-te, ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al pământului;

Bucură-te, ceea ce cu mână tare ne izbăveşti pe noi din revărsarea apelor şi din cufundare;

Bucură-te, ceea ce, cu roua rugăciunilor tale, ne izbăveşti pe noi de arderea focului;

Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea duhovnicească şi trupească, hrănindu-ne cu Pâinea Vieţii;

Bucură-te, ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăsnetului;

Bucură-te, ceea ce ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi;

Bucură-te, ceea ce, prin pace şi prin dragoste, ne izbăveşti de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi şi de vrăjmăşia casnică;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să ne fii Maică nouă, pământenilor. Tu să ne fii ajutor, acoperământ şi scutire: celor întristaţi mângâiere, celor mâhniţi bucurie, celor asupriţi apărătoare, şi să scoţi din adâncul păcatelor pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Preasfântă Împărăteasă, cu Îngerii stai împreună şi te rogi, zicând: Împărate ceresc, primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa mea neajutat şi neascultat. Această rugăciune auzind-o adunarea Sfinţilor, cu mulţumire strigă ţie:

Bucură-te, ceea ce dăruieşti cu roade binecuvântate pe cei ce lucrează cu dreptate şi cu inimă curată;

Bucură-te, ajutătoarea şi răsplătirea tuturor celor ce fac neguţătorie cu dreptate;

Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ şi a celor ce agonisesc cu nedreptate;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în primejdii pe uscat şi pe ape;

Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii fără copii;

Bucură-te, hrănitoarea nevăzută a celor sărmani;

Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor robiţi şi izgoniţi;

Bucură-te, îngrijitoarea neadormită a celor ce sunt în legături şi în temniţe;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 11-lea:

Cântarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe tine te rugăm: Nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în năpaste, în mâhniri şi în necazurile noastre, şi înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm şi cântăm: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Făclie primitoare de lumină văzându-te pe tine la rugăciune în văzduh, în Biserica din Vlaherne, poporul ce era de faţă a strigat: De unde este nouă aceasta, să vină Maica Domnului nostru aici? Iar Sfântul Andrei cu Epifanie, cu smerenie, către tine se rugau, zicând:

Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor darurilor pământeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, credincioasă solitoare a păcătoşilor ce pun început de pocăinţă;

Bucură-te, pururea împreună-ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor şi a curselor diavoleşti;

Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor celor tirani şi cu nărav de fiară;

Bucură-te, odihnă şi bucurie tainică a robilor blânzi şi primitori;

Bucură-te, liniştea preadorită a căsătoriţilor credincioşi;

Bucură-te, grabnică şi fără de suferinţă dezlegare a maicilor celor născătoare de prunci;

Bucură-te, Maică, ajutătoarea noastră, în ceasul sfârşitului nostru;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 12-lea:

Darul cel Dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Intinde nouă mână de ajutor. Depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Impacă viaţa noastră, ca să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă, şi primeşte-ne în sălaşurile cele veşnice, ocrotitoarea noastră, ca, bucurându-ne, să cântăm: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Cântând puternicul tău Acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, ceea ce te rogi pentru creştini. Noi credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică şi pe cea veşnică pentru noi toţi, cei ce cu dragoste cântăm ţie:

Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea;

Bucură-te, sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pământeşti;

Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului;

Bucură-te, călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol;

Bucură-te, preaputernică împăcare a celor învrăjbiţi;

Bucură-te, ceea ce te înduri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi;

Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiţi;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.

Condacul al 13-lea:

O, Preacântată Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, la tine ridicăm ochii sufletului şi ai trupului; către tine întindem mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: caută la credinţa şi la umilinţa sufletelor noastre; acoperă-ne cu atotputernicul tău Acoperământ şi ne izbăveşte de toate nevoile; iar în ceasul sfârşitului nostru, să stai lângă noi o, întru-tot bună Stăpână şi să ne izbăveşti de chinurile gătite pentru păcatele noastre, ca, mântuindu-ne, pururea să cântăm ţie: Aliluia.

(Acest Condac se zice de trei ori)

După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi: Mulţimea Arhanghelilor… şi Condacul întâi: Împărătesei celei alese… şi apoi aceasta

Rugăciunea întâi: O, Preacurată Maică a Domnului, Împărăteasa atotputernică a Puterilor celor de sus, a Cerului şi a pământului, apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, să fie milostiv nedreptăţilor noastre; să adauge Harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate îţi sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare.

 Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ şi cere de la Dumnezeu, Fiul tău, să dea păstorilor noştri sfinţenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe, înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; soţilor, dragoste şi înţelegere; fiilor, ascultare; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor scârbiţi, răbdare şi bucurie duhovnicească; neînfrânaţilor, înfrânare; şi nouă, tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte, şi pe noi toţi ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta; scoate-ne din adâncul păcatului şi luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la Înfricoşătoarea Judecată roagă-te pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti mărirea celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Aşadar ne rugăm ţie, atotputernică ajutătoarea noastră, şi ţie ne predăm pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua: Împărăteasa noastră cea preabună şi nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor scârbiţi şi acoperitoarea celor necăjiţi, vezi nevoile noastre, vezi mâhnirea noastră, ajută-ne ca pe nişte neputincioşi, hrăneşte-ne ca pe nişte străini; necazurile noastre le ştii, deci dezleagă-le precum voieşti, că n-avem alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzeşti şi să ne acoperi în vecii vecilor. Amin.

Rugǎciunea a treia: Preacurată Doamnă şi Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri care ţi se cuvin numai ţie de la noi, nevrednicii robii tăi, ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul Puterilor, şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Trup şi de preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta, fericită eşti între neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii. Şi acum, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru-tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămăţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile tale neosândiţi, ca, prin paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here